Главная / Текст акафиста Серафиму Саровскому

Текст акафиста Серафиму Саровскому

Тропарь, глас 4

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне,/ и Тому́ Еди́ному рабо́тати пла́менне вожделе́в,/ непреста́нною моли́твою и трудо́м в пусты́ни подвиза́лся еси́,/ умиле́нным же се́рдцем любо́вь Христо́ву стяжа́в,/ избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:// спаса́й нас моли́твами твои́ми, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 8

Ми́ра красоту́ и я́же в не́м тле́нная оста́вив, преподо́бне,/ в Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́ ,/ и та́мо а́нгельски пожи́в,/ мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию,/ сего́ ра́ди и Христо́с тебе́, о́тче Серафи́ме, просла́ви/ и да́ром исцеле́ний и чуде́с обогати́./ Те́мже вопие́м ти:// ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Кондак 1

Избра́нный чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Христо́в, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче наш, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Велича́юще просла́вльшаго тя Го́спода, воспева́ем ти похва́льная. Ты же, име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас бед сво­бо­ди́, зову́щих:

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Икос 1

А́нгелов Творе́ц избра́ тя изнача́ла, да просла́виши житие́м твои́м пречу́дное и́мя Святы́я Тро́ицы: яви́лся бо еси́ вои́стинну а́нгел на зем­ли́ и во пло́ти серафи́м; я́ко луч пресве́тлый Ве́чнаго Со́лнца Пра́вды, просвети́ся житие́ твое́. Мы же, зря́ще прехва́льныя тру­ды́ твоя́, с благогове́нием и ра́достию глаго́лем ти сицева́я:

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и благоче́стия; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и смире́ния.

Ра́дуйся, пресла́вное ве́рных велича́ние; ра́дуйся, прети́хое ско́рбным утеше́ние.

Ра́дуйся, прелюби́мое и́ноков похвале́ние; ра́дуйся, живу́щим в ми́ре преди́вное поможе́ние.

Ра́дуйся, Росси́йския держа́вы сла́во и огражде́ние; ра́дуйся, тамбо́вския стра­ны́ свяще́нное украше́ние.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 2

Ви́дящи ма́ти твоя́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, те́плую любо́вь твою́ ко и́ноческому житию, позна́ святу́ю во́лю Госпо́дню о тебе́, и Бо́гу, я́ко дар соверше́н принося́щи, бла­го­сло­ви́ тя на те́сный путь и́ноческий святы́м кресто́м свои́м, его́же до кон­ца́ жития́ тво­е­го́ на пе́рсех носи́л еси́, зна́менуя ве́лию любо́вь твою́ к распе́ншемуся за ны Хри­сту́ Бо́гу на́шему, Ему́же вси со умиле́нием зове́м: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум небе́сный тебе́ дарова́ся, свя́тче Бо́жий: от ю́ности тво­ея́ не пре­стая́ помышля́ти о Небе́снем, оста́вил еси́ дом о́тчий Ца́рствия Бо́жия ра́ди и пра́вды Его́. Сего́ ра́ди при­и­ми́ от нас похва­лы́ сия́:

Ра́дуйся, гра́да Ку́рска ча́до богоизбра́нное; ра́дуйся, роди́телей благочести́вых о́трасль пречестна́я.

Ра́дуйся, доброде́тели ма́тере сво­ея́ унасле́дивый; ра́дуйся, благоче́стию и моли́тве е́ю науче́нный.

Ра́дуйся, на по́двиги от ма́тере кресто́м благослове́нный; ра́дуйся, благослове́ние сие́ я́ко святы́ню до сме́рти соблюды́й.

Ра́дуйся, люб­ве́ ра́ди Го́спода дом оте́ческий оста́вивый; ра́дуйся, вся красна́я ми́ра сего́ ни во что же вмени́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго от ю́ности тво­ея́ вои́стинну храня́ше тя, преподо́бне: с высо­ты́ бо хра́ма спа́дша сохра­ни́ тя Госпо́дь неврежде́нна, и стра́ждущу ти лю́те Сама́ Влады́чица ми́ра яви́ся, с Небе́с исцеле́ние прине́сши, зане́ измла́да ве́рно служи́л еси́ Бо́гу, вы́ну взыва́я Ему́: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я тща́ние о по́двизе и́ноческаго равноа́нгельнаго жития́, во град святы́й Ки́ев поклоне́ния ра́ди преподо́бным Пече́рским прите́кл еси́, и от уст преподо́бнаго Досифе́а повеле́ние прии́м в пусты́ню Саро́вскую путь свой упра́вити, ве́рою издале́ча облобыза́л еси́ ме́сто свято́е сие́, и та́мо всели́вся житие́ твое́ бого­угод­ное сконча́л еси́. Мы же, дивя́щеся таково́му о тебе́ Бо́жию промышле́нию, со умиле́нием вопие́м ти:

Ра́дуйся, мирски́я суе­ты́ отреши́выйся; ра́дуйся, Небе́снаго Оте́чества пла́менно возжеле́вый.

Ра́дуйся, Хри­ста́ всем се́рдцем возлюби́вый; ра́дуйся, благо́е и́го Христо́во на себе́ восприе́мый.

Ра́дуйся, соверше́ннаго послуша́ния испо́лненный; ра́дуйся, святы́х за́поведей Госпо́дних блюсти́телю ве́рный.

Ра́дуйся, ум твой и се́рдце в Бо́зе моли́твенно утверди́вый; ра́дуйся, сто́лпе благоче́стия непоколеби́мый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 4

Бу́рю злых напа́стей утиша́я, проше́л еси́ весь путь те́сный и ско́рбный по́двига и́ноческаго, несы́й яре́м пусты́ннаго жития́, затво́ра и молча́ния, многоно́щнаго бде́ния, и та́ко, благода́тию Бо́жиею вос­хо­дя́ от си́лы в си́лу, от дея́ния к богови́дению, пресели́лся еси́ во Оби́тели Го́рния, иде́же со А́нгелы пое́ши Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шаще и ви́дяще свято́е житие́ твое́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, вся бра́тия твоя́ удивля́хуся тебе́ и, приходя́ще к тебе́, поуча́хуся о словесе́х твои́х и по́двизех, сла́вяще Го́спода, ди́внаго во святы́х Свои́х. И мы вси с ве́рою и любо́вию восхваля́ем тя, преподо́бне о́тче, и вопие́м ти си́це:

Ра́дуйся, все­го́ себе́ в же́ртву Го́сподеви принесы́й; ра́дуйся, на высо­ту́ безстра́стия возше́дый.

Ра́дуйся, во́ине Христо́в добропобе́дный; ра́дуйся, Небе́снаго Домовлады́ки ра́бе благи́й и ве́рный.

Ра́дуйся, предста́телю о нас пред Го́сподем непосты́дный; ра́дуйся, к Богоро́дице моли́твенниче наш неусы́пный.

Ра́дуйся, пречу́днаго благоуха́ния кри́не пусты́нный; ра́дуйся, благода́ти Бо́жия сосу́де непоро́чный.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 5

Боже́ственный свет осия́ жили́ще твое́, преподо́бне, егда́ боля́щу ти и на одре́ сме́ртнем лежа́щу, Сама́ Пречи́стая Де́ва, прише́дши к тебе́ со святы́ми апо́столы Петро́м и Иоа́нном, рече́: «Сей есть от ро́да на́шего», – и гла­ве́ твое́й косну́ся. А́бие же исцеле́в, воспе́л еси́ благода́рне Го́сподеви: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дя враг ро́да челове́ча чи́стое и свято́е житие́ твое́, преподо́бне Серафи́ме, вос­хо­те́ погуби́ти тя: наве­де́ бо на тя лю́ди злы, и́же беззако́нно истяза́ху тя и е́ле жи́ва су́ща оста́виша; ты же, о́тче святы́й, я́ко а́гнец кро́ток, вся претерпе́л еси́, за оби́дящих тя Го́сподеви моля́ся. Те́мже мы вси, таково́му тво­е­му́ незло́бию дивя́щеся, вопие́м ти:

Ра́дуйся, в кро́тости и смире́нии твое́м Хри­сту́ Бо́гу подража́вый; ра́дуйся, незло́бием твои́м ду́ха зло́бы победи́вый.

Ра́дуйся, чисто­ты́ душе́вныя и теле́сныя храни́телю усе́рдный; ра́дуйся, пусты́нниче, дара́ми благода́тными преиспо́лненный.

Ра́дуйся, подви́жниче богопросла́вленный и прозорли́вый; ра́дуйся, наста́вниче мона́хов преди́вный и богому́дрый.

Ра́дуйся, Святы́я Це́ркве похва­ло́ и ра́дование; ра́дуйся, оби́тели Саро́вския сла́во и удобре́ние.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 6

Пропове́дует пусты́ня Саро́вская по́двиги и тру­ды́ твоя́, богоно́сне уго́дниче Христо́в: де́бри бо и леса́ ея́ моли́твою облагоуха́л еси́, проро́ку Бо́жию Илии́ и Крести́телю Госпо́дню Иоа́нну подража́я, и яви́лся еси́ пусты́ни прозябе́ние многопло́дное дара́ми Ду́ха Свята́го, Его́же де́йствием мно́гая и пресла́вная соверши́л еси́, под­ви­зая ве́рных воспева́ти благи́х Пода́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ в тебе́ но́вый богови́дец, Моисе́ю подо́бный, Серафи́ме блаже́нне: непоро́чно бо служе́ние олта­рю́ Госпо́дню соверша́я, сподо́бился еси́ зре́ти Хри­ста́, во хра́ме со Безпло́тными Си́лами гряду́ща. Сему́ Бо́жию о тебе́ благоволе́нию дивя́щеся, воспева́ем ти си́це:

Ра́дуйся, богови́дче пресла́вный; ра́дуйся, Све́том Трисия́нным озаре́нный.

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы служи́телю ве́рный; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го жили́ще украше́нное.

Ра́дуйся, Хри­ста́ со А́нгелы теле́сныма очи́ма лицезре́вый; ра́дуйся, в бре́ннем теле­си́ ра́йскую сла́дость предвкуси́вый.

Ра́дуйся, Хле́бом Жи́зни насыще́нный; ра́дуйся, питие́м безсме́ртия напое́нный.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 7

Хотя́ Человеколю́бец Госпо́дь яви́ти в тебе́, преподо́бне, Свое́ неизрече́нное к лю́дем милосе́рдие, пока­за́ тя я́ко вои́стинну свети́ло богосве́тлое: де́лы бо и сло­ве­сы́ твои́ми всех приводи́л еси́ ко благоче́стию и люб­ви́ Божи­ей. Те́мже сия́нием по́двигов твои́х просвеще́ни и хле́бом уче́ния тво­е­го́ насыще́ни, тебе́ усе́рдно велича́ем и просла́вльшему тя Хри­сту́ вопие́м: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́ваго ви́дяще тя избра́нника Бо́жия, издале́ча притека́ху к тебе́ ве́рнии в ско́рбех и боле́знех; и сих, беда́ми отягче́нных, не отри́нул еси́, источа́я целе́ния, да́руя утеше́ние, предста́тельствуя в моли́твах. Те́мже исхожда́ше во всю зе́млю Росси́йскую веща́ние чуде́с твои́х, и си́це тя сла́вляху духо́вная ча́да твоя́:

Ра́дуйся, па́стырю наш до́брый; ра́дуйся, о́тче ми́лостивый и кро́ткий.

Ра́дуйся, вра­чу́ наш ско́рый и благода́тный; ра́дуйся, не́мощей на́ших цели́телю милосе́рдый.

Ра́дуйся, в беда́х и обстоя́ниих помо́щниче ско́рый; ра́дуйся, душ смяте́нных умири́телю пресла́достный.

Ра́дуйся, гряду́щая я́ко настоя́щая прови́девый; ра́дуйся, прегреше́ний сокрове́нных обличи́телю прозорли́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 8

Стра́нное чу́до ви́дим на тебе́, преподо́бне: я́ко ста́рец сый немощны́й и притру́дный, ты́сящу дний и ты́сящу но́щий на ка́мени в моли́тве пребыва́л еси́. Кто дово́лен изре­щи́ боле́зни и боре́ния твоя́, блаже́нне о́тче, я́же претерпе́л еси́, возде́я преподо́бнии ру́це твои́ к Бо́гу, Амали́ка мы́сленнаго побежда́я и Го́сподеви поя́: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь еси́ жела́ние, весь сла́дость, Сладча́йший Иису́се! — та́ко в моли́твах взыва́л еси́, о́тче, в пусты́ннем безмо́лвии твое́м. Мы же, суето́ю помраче́ннии и во гресе́х все житие́ ижди́вшии, восхваля́юще любо́вь твою́ ко Го́споду, си́це вопие́м ти:

Ра́дуйся, лю́бящим и чту́щим тя хода́таю спасе́ния; ра́дуйся, приводя́й гре́шников ко исправле́нию.

Ра́дуйся, молча́льниче и затво́рниче преди́вный; ра́дуйся, моли́твенниче о нас усе́рдный.

Ра́дуйся, пла́менную любо́вь ко Го́споду показа́вый; ра́дуйся, огне́м моли́твы стре́лы вра́жия попали́вый.

Ра́дуйся, све­ще́ неугаси́мая, моли́твою в пусты́ни пламене́ющая; ра́дуйся, свети́льниче, горя́й и светя́й дарова́нии духо́вными.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 9

Все есте­ство́ а́нгельское удиви́ся стра́нному зре́нию: ста́рцу бо, су́щу в затво́ре, Небе­се́ и зем­ли́ Цари́ца яви́ся, повелева́ющи, да откры́ет затво́р свой и да не возбрани́т лю́дем правосла́вным вни́ти к себе́, но да всех пе́ти научи́т Хри­сту́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́и многовеща́ннии не возмо́гут изре­щи́ кре́пость люб­ве́ тво­ея́, блаже́нне: пре́дал бо еси́ себе́ на служе́ние всем приходя́щим к тебе́, повеле́ние Богома́тере исполня́я, и был еси́ недоумева́ющим сове́тник благи́й, уныва́ющим уте́шитель, заблужда́ющихся кро́ткое вразумле́ние, боля́щих врач и цели́тель. Сего́ ра́ди вопие́м ти:

Ра́дуйся, от ми́ра в пусты́ню всели́выйся, да доброде́тели приобря́щеши; ра́дуйся, из пусты́ни во оби́тель возврати́выйся, во е́же доброде́тели се́мена се́яти.

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го благода́тию осия́нный; ра́дуйся, кро́тосте и смире́ния испо́лненный.

Ра́дуйся, притека́вшим к тебе́ оте́ц чадолюби́вый; ра́дуйся, в словесе́х люб­ве́ ободре́ние и утеше́ние им подава́вый.

Ра́дуйся, приходя́щия к тебе́ ра́достию и сокро́вищем именова́вый; ра́дуйся, за любо́вь твою́ святу́ю ра́достей Небе́снаго Ца́рствия сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 10

Спаси́тельнаго тво­е­го́ по́двига, преподо́бне, дости́г сконча́ния, на моли́тве коленопреклоне́нно святу́ю ду́шу твою́ в ру́це Бо́жии пре́дал еси́, ю́же А́нгели святи́и вознесо́ша Горе́ ко Престо́лу Вседержи́теля, да со все́ми святы́ми пред­сто­и­ши во сла́ве невече́рней, воспева́я песнь хвале́бную святы́х Святе́йшему Сло́ву: Аллилу́иа.

Икос 10

Сте­на́ всем святы́м и и́ноком отра́да, Пресвята́я Де́ва пред кон­чи­ною твое́ю яви́ся ти, провозвести́вши бли́зкое твое́ к Бо́гу отше́ствие. Мы же, дивя́щеся таково́му посеще́нию Богома́тере, вопие́м ти:

Ра́дуйся, Небе­си́ и зем­ли́ Цари́цу лицезре́вый; ра́дуйся, явле́нием Бо́жия Ма́тере обра́дованный.

Ра́дуйся, весть от Нея́ преселе́нию Небе́сному прие́мый; ра́дуйся, пра́ведною кон­чи­ною свя́тость жития́ тво­е­го́ показа́вый.

Ра́дуйся, в моли́тве пред ико́ною Богома́тере умиле́нный дух твой Бо́гу преда́вый; ра́дуйся, неболе́зненным исхо́дом прорече́ния твоя́ испо́лнивый.

Ра́дуйся, венце́м безсме́ртия от руки́ Вседержи́теля увенча́нный; ра́дуйся, блаже́нство ра́йское со все́ми святы́ми, унасле́довавый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 11

Пе́ние непреста́нное Пресвяте́й Тро́ице воз­но­ся́, преподо́бне, всем житие́м твои́м подви́жник вели́кий благоче́стия яви́лся еси́, заблу́ждшим на вразумле́ние, боля́щим душе́ю и те́лом на исцеле́ние. Мы же, благода́рни су́ще Го́сподеви за такову́ю ми́лость Его́ к нам, вы́ну зове́м Ему́: Аллилу́иа.

Икос 11

Светопода́тельный свети́льник быв в житии, богоблаже́нне о́тче, и по сме́рти твое́й возсия́л еси́ я́ко светоза́рное свети́ло Росси́йския зем­ли́: источа́еши бо от честны́х моще́й твои́х то́ки чуде́с всем, с ве́рою и любо́вию к тебе́ притека́ющим. Те́мже мы, я́ко моли́твеннику о нас те́плому и чудотво́рцу, вопие́м ти:

Ра́дуйся, мно́жеством чуде́с от Го́спода просла́вленный; ра́дуйся, любо́вию твое́ю все­му́ ми́ру возсия́вый.

Ра́дуйся, люб­ве́ Христо́вы ве́рный после́дователю; ра́дуйся, утеше́ние всем тре́бующим тво­ея́ по́мощи.

Ра́дуйся, исто́чниче чуде́с неоскудева́емый; ра́дуйся, боля́щих и неду́жных исцели́телю.

Ра́дуйся, воды́ многоцеле́бныя кла́дязю неисчерпа́емый; ра́дуйся, я́ко вся кон­цы́ зем­ли́ на́шея любо́вию твое́ю объя́л еси́.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 12

Благода́ть и ве́лие твое́ дерзнове́ние пред Бо́гом ве́дуще, тебе́, преподо́бне о́тче, мо́лимся: моли́ся те́пле ко Го́споду, да храни́т Це́рковь Свою́ Святу́ю от неве́рия и раско́ла, от бед и напа́стей, да пое́м тобо́ю благоде́ющему нам Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще твое́ прославле́ние, ублажа́ем тя, преподо́бне, я́ко многомо́щна моли́твенника о нас пред Го́сподом, уте́шителя и засту́пника, и с любо́вию возглаша́ем ти си́це:

Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя похвало́; ра́дуйся, Оте́честву на́шему щит и огражде́ние.

Ра́дуйся, путеводи́телю, всех к Небе­си́ направля́яй; ра́дуйся, защи́тниче наш и покрови́телю.

Ра́дуйся, си́лою Бо́жиею мно́гая чуде­са́ соде́явый; ра́дуйся, ри́зою твое́ю мно́гия неду́жныя исцели́вый.

Ра́дуйся, вся ко́зни диа́вольския победи́вый; ра́дуйся, зве́ри ди́кия кро́тостию твое́ю покори́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 13

О преди́вный уго́дниче и вели́кий чудотво́рче, преподо́бне о́тче Серафи́ме, при­и­ми́ ма́лое сие́ моле́ние на́ше, в похва­лу́ тебе́ возноси́мое, и, пред­стоя́ ны́не Престо́лу Царя́ ца́рствующих, Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, моли́ся о всех нас, да обря́щем милосе́рдие Его́ в День Су́дный, в ра́дости пою́ще Ему́: Аллилу́иа.

[Этот кондак читается трижды]

Икос 1

А́нгелов Творе́ц избра́ тя изнача́ла, да просла́виши житие́м твои́м пречу́дное и́мя Святы́я Тро́ицы: яви́лся бо еси́ вои́стинну а́нгел на зем­ли́ и во пло́ти серафи́м; я́ко луч пресве́тлый Ве́чнаго Со́лнца Пра́вды, просвети́ся житие́ твое́. Мы же, зря́ще прехва́льныя тру­ды́ твоя́, с благогове́нием и ра́достию глаго́лем ти сицева́я:

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и благоче́стия; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и смире́ния.

Ра́дуйся, пресла́вное ве́рных велича́ние; ра́дуйся, прети́хое ско́рбным утеше́ние.

Ра́дуйся, прелюби́мое и́ноков похвале́ние; ра́дуйся, живу́щим в ми́ре преди́вное поможе́ние.

Ра́дуйся, Росси́йския держа́вы сла́во и огражде́ние; ра́дуйся, тамбо́вския стра­ны́ свяще́нное украше́ние.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 1

Избра́нный чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Христо́в, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче наш, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Велича́юще просла́вльшаго тя Го́спода, воспева́ем ти похва́льная. Ты же, име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас бед сво­бо­ди́, зову́щих:

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Моли́тва преподо́бному Серафи́му Саро́вскому

О пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кий Саро́вский чудотво́рче, всем прибега́ющим к тебе́ скоропослу́шный помо́щниче! Во дни земна́го жития́ тво­е­го́ никто́же от тебе́ тощ и неуте́шен оты́де, но всем в сла́дость бысть ви́дение ли́ка тво­е­го́ и благоуве́тливый глас слове́с твои́х. К сим же и дар исцеле́ний, дар прозре́ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен в тебе́ яви́ся. Егда́ же приз­ва́ тя Бог от земны́х трудо́в к небе́сному упокое́нию, николи́же любы́ твоя́ пре­ста́ от нас, и невозмо́жно есть исчи́слити чуде­са́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды небе́сныя: се бо по всем конце́м зем­ли́ на́шея лю́дем Бо́жиим явля́ешися и да́руеши им исцеле́ния. Тем же и мы вопие́м ти: о прети́хий и кро́ткий уго́дниче Бо́жий, дерзнове́нный к Нему́ моли́твенниче, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй! Воз­не­си́ о нас благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду сил, да да́рует нам вся бла­го­по­треб­ная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному пока­я­нию да научи́т нас, во е́же беспреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажаем тя, преподобне отче Серафиме, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов.

Также можно читать акафист на английском языке

Вверх